Enota za soproizvodnjo toplote in električne energije

Zahtevajte brezplačno svetovanje
Enota za soproizvodnjo toplote in električne energije

Kogeneracijske enote, ki jih je razvil Viessmann, so zasnovane za komercialno in komunalno uporabo. Imajo visoko zmogljivost in so prilagojene obratovalnim procesom, da zagotavljajo varno oskrbo z električno energijo, ogrevanjem/hlajenjem ter toplo vodo. To pomeni, da vlagate ne le v večjo učinkovitost, temveč tudi v prihodnost.

Kompaktne naprave iz programa izdelkov Vitobloc 200 so zasnovane kot decentralizirane enote za soproizvodnjo toplote in električne energije, s poudarkom na ogrevanju. Te sorazmerno majhne enote proizvajajo električno energijo za lastno porabo, pri tem pa se toplota, ki nastane, skoraj brez izgub, uporablja za ogrevanje. Energijo, ki je ne potrebujete, pa lahko izvozite v javno omrežje, pri čemer vam podjetje za oskrbo z električno energijo zagotovi ustrezno nadomestilo.

Prednosti naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP)?

Večina proizvedene električne energije se proizvede v kondenzacijskih elektrarnah. To pomeni, da se ogrevalna energija s pomočjo parne turbine pretvori v električno energijo. Povprečna učinkovitost vseh konvencionalnih elektrarn je približno 38 odstotkov, kar pomeni, da se več kot 60 odstotkov vložene energije izgubi v okolje kot neizkoriščena odpadna toplota.

Kogeneracijska naprava gre pri tem še korak dlje in uporablja odpadno toploto, kar lahko poveča splošno učinkovitost sistema. Pri velikih sistemih soproizvodnje toplote in električne energije se to izvaja prek daljinskih toplovodov, vendar so možnosti v obstoječem fondu v veliki meri izčrpane. Navsezadnje deluje le, če so v bližini elektrarne tudi veliki porabniki toplote, na primer stanovanjsko naselje.

Tu pride v poštev koncept decentraliziranih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) z osredotočenostjo na ogrevanje. Energijska proizvodnja poteka v manjših enotah, kjer ni potrebe po prenosu stranskega toplotnega produkta na dolge razdalje, kar bi povzročilo izgube toplote. Namesto tega se ta energija lahko neposredno uporablja na mestu proizvodnje, kar zmanjšuje izgube pri distribuciji energije.

Decentralizirana oskrba z električno energijo s kogeneracijsko enoto

Centralne elektrarne običajno proizvajajo le električno energijo. Akumulirana toplota se izgublja. Nasprotno pa se pri soproizvodnji toplote in električne energije (SPTE) porabi do 36 odstotkov manj primarne energije, kar pomeni znatno zmanjšanje stroškov energije.

Struktura in delovanje enote za soproizvodnjo toplote in električne energije

Enota za soproizvodnjo toplote in električne energije je v osnovi sestavljena iz motorja, sinhronega generatorja in toplotnega izmenjevalnika. Sinhroni generator, ki ga poganja motor z notranjim izgorevanjem (pogonska enota), proizvaja trifazni izmenični tok s frekvenco 50 Hz in napetostjo 400 voltov, ki se običajno uporablja na kraju samem.

Za električni priključek se uporablja nizkonapetostno omrežje (raven 0,4 kV). Enote za soproizvodnjo toplote in električne energije praviloma delujejo vzporedno z električnim omrežjem. Načeloma pa se lahko uporabljajo tudi v načinu nadomeščanja električnega omrežja z uporabo sinhronih generatorjev. Presežek energije se lahko izvozi v omrežje podjetja za oskrbo z električno energijo.

Motor proizvaja toploto, ki se lahko absorbira v "notranjem hladilnem krogu" zaporedoma iz mazalnega olja, hladilne tekočine motorja in izpušnih plinov ter se prek ploščnega toplotnega izmenjevalnika prenese v ogrevalni sistem.

Ta sistem proizvodnje in uporabe energije se imenuje soproizvodnja toplote in električne energije (CHP), ker se mehanska energija (moč), ki jo proizvaja motor, in toplotna energija (toplota), ki jo oddaja motor, ko poganja generator, uporabljata hkrati.

V napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije plinski motor z notranjim izgorevanjem poganja generator za proizvodnjo električne energije. Toplota, ki pri tem nastane, se prek toplotnega izmenjevalnika odvzame iz hladilne tekočine in izpušnih plinov ter se nato lahko uporabi.

Da bi bila uporaba enote za soproizvodnjo toplote in električne energije ekonomsko upravičena, mora naprava delovati neprekinjeno čim dlje. Čim dlje lahko enota za soproizvodnjo toplote in električne energije realno prenaša toploto in energijo v sistem, tem prej se bo povrnila. Pri določanju velikosti je razen nekaterih izjem (kot je napajanje v sili) v ospredju toplota. Enota za soproizvodnjo toplote in električne energije je odvisna od toplote.

Stalna letna krivulja - načrtovanje moči enote SPTE

Če pogledamo, kako se letna toplotna moč običajno razporedi v 12-mesečnem obdobju (stalna letna krivulja), postane jasno, da enota SPTE ne sme biti predimenzionirana. Njena toplotna moč je izračunana tako, da je mogoče toploto prenašati tudi v času nizke obremenitve.

Da bi dosegli čas delovanja vsaj 4500 ur, lahko približno 20 odstotkov moči kotla predvidimo kot toplotno moč enote SPTE za zagotavljanje ogrevanja stavbe.

Na strani ogrevanja enota za soproizvodnjo toplote in električne energije deluje vzporedno s kotlom. Oba generatorja toplote sta povezana z ogrevalnim sistemom, ogrevanjem TČ ali drugimi porabniki toplote, kot je na primer bazen.

Glede na profil porabe stavbe je morda smiselno uporabiti hranilnik ogrevalne vode, da bi bil čas delovanja modula SPTE čim daljši in neprekinjen.

Na strani električne energije je prva prednostna naloga pokrivanje lastne porabe stavbe. Če ni na voljo več porabnikov, se električna energija oddaja v javno omrežje in se zanjo plačuje nadomestilo.

Električna energija: za lastno porabo ali za izvoz v omrežje

Električna energija za uporabo na kraju samem se proizvaja v enotah, prilagojenih posameznim potrebam. Električna energija, ki ni potrebna, se izvozi v javno omrežje, podjetje za oskrbo z električno energijo pa ustrezno plača nadomestilo.

Toplota: uporaba je učinkovita in skoraj brez izgub

V nasprotju s centralnimi elektrarnami se toplota, proizvedena v kogeneracijski enoti, ne izgublja. Toplota se dovaja v ogrevalno omrežje. Skupaj z drugim proizvajalcem toplote, kot je kotel, se stavba oskrbuje z električno energijo, toploto in toplo vodo skoraj brez izgub. Tudi potrebe po hlajenju je mogoče v celoti ali delno pokriti s povezavo z absorpcijsko hladilno napravo.

Slika prikazuje shemo sistemske integracije enote za soproizvodnjo toplote in električne energije
Prikaz naprave Vitobloc 300 tipa NG

Ker se naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije v bistvu izplača z zmanjšanjem količine električne energije, ki se odjema iz omrežja (in ne s plačilom za dovajanje), je treba upoštevati tudi porabo električne energije v stavbi. Z odgovori na tri preprosta vprašanja lahko hitro preverite, ali je smiselno uporabljati napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije Vitobloc:

  • Ali zahtevana moč kotla presega 60 kW oz. poraba plina presega 90000 kWh/a (glede na bruto kurilno vrednost)?
  • Ali letna poraba električne energije presega 32000 kWh?
  • Ali se toplota in električna energija porabljata hkrati?

  Če je odgovor na vsa ta vprašanja pritrdilen in je na voljo plinski priključek, je vredno podrobneje preučiti možnost uporabe enote za soproizvodnjo toplote in električne energije.

  Vitobloc 200 in 300 - kompaktna, tiha in pripravljena za priključitev

  Vitobloc 300 NG 15 in Vitobloc 300 NG 20 sta kompaktni, za priključitev pripravljeni enoti z vodno hlajenimi sinhronskimi generatorji za proizvodnjo trifazne energije in ogrevanje vode. Zaradi nizke ravni hrupa pri delovanju in majhnih prostorskih zahtev sta primerna tako za novogradnje kot za projekte modernizacije.

  Kogeneracijske enote Vitobloc 300 so primerne za zemeljski plin, bio zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin in 20-odstotno primes vodika. Vgrajena kondenzacijska tehnologija omogoča doseganje skupnega izkoristka do 107,3 odstotka (Vitobloc 300 tip NG 20).

  Serija Vitobloc 200

  Kogeneracijske naprave, kot sta Vitobloc 200 tipa EM-260/390 ali Vitobloc 200 tipa EM-100/167 podjetja Viessmann, dosegajo impresivno učinkovitost. Kogeneracijske enote Vitobloc 200 so zasnovane za enostavno vzdrževanje. Nekatere od teh enot imajo vgrajeno kondenzacijsko tehnologijo, kar omogoča dosego do 95-odstotnega skupnega izkoristka. Poleg tega so te enote lahko električno modulirane do 50 odstotkov in jih je mogoče upravljati tako v toplotnem kot tudi v močnostnem načinu delovanja. Druge prednosti kogeneracijskih enot Vitobloc 200 vključujejo obsežno tehnično opremo z vgrajenim merilnikom električne energije ter prilagodljivimi priključki za plin, dimne pline, odvodni zrak in ogrevalno vodo. Poleg tega so opremljene s serijsko dušilno masko, ki bistveno zmanjšuje obratovalni hrup.

  Koristi in prednosti

  Prednosti

  Prednosti

  Zelo visoki električni izkoristki zaradi energetsko učinkovitih motorjev in sinhronih generatorjev

  Največja ekonomska učinkovitost zaradi najvišjega možnega deleža proizvedene električne energije

  Serijsko opremljeni z zagonskimi baterijami in sinhronim generatorjem

  Primeren za način nadomeščanja električnega omrežja, potreba po prostem teku se ne poveča, korekcijski sistem in vklopni upori za asinhrono delovanje niso potrebni

  4-polno stikalo za dovod (3-polno do 20 kWel), začetno polnjenje rezervoarja za mazalno olje, prilagodljivi priključki, umerjen števec električne energije, naprava za dvig temperature povratne ogrevalne vode, konzerviranje za 24 tednov, način modulacije toplote za DN in LE

  Zmanjšanje stroškov nadaljnjega ukrepanja za integracijo sistema

  Integracija plinovoda, zagonskih baterij, oskrbe z mazalnim oljem in nadzorne plošče v enoto

  Dušilna napa in odvodni ventilator do 150 kWel

  Prihranek časa in stroškov med projektiranjem, namestitvijo, zagonom in obratovanjem

  Avtonomno delovanje po modulaciji toplote za sisteme z eno enoto

  Odprava stroškov za integracijo krmiljenja

  Certificirana varnostna tehnologija v skladu z direktivo o aparatih 90/396/EGS z identifikacijsko številko izdelka v serijski proizvodnji

  Dokazano zavarovalno kritje in zanesljivost delovanja

  Tovarniški preskus celotnega modula z motorjem, generatorjem, toplotnimi izmenjevalniki in nadzorno ploščo pri polni obremenitvi

  Najmanjši napor pri zagonu, preverjeni podatki o zmogljivosti

  Varnost pri načrtovanju, montaži in prevzemu v proizvodnem obratu, certificiranem v skladu s standardom ISO 9001/EN 29001

  Napredna tehnologija, ki se že uporablja v približno 600 uspešno nameščenih enotah za soproizvodnjo toplote in električne energije

  Izključna uporaba kvalificiranih sestavnih delov priznanih proizvajalcev blagovnih znamk

  Najvišja zanesljivost delovanja in dolgoročno zagotovljena nabava nadomestnih delov, visoka stopnja ohranjanja vrednosti

  Posodobitve glede oprostitve dajatve iz Zakona o obnovljivih virih energije za sisteme soproizvodnje toplote in električne energije

  Zakon o zbiranju energije je začel veljati 1. 1. 2019. Vsebuje spremembe Zakona o obnovljivih virih energije in Zakona o soproizvodnji toplote in električne energije. Prvi se nanaša predvsem na zmanjšanje dajatve po Zakonu o obnovljivih virih energije za visoko učinkovite novejše sisteme SPTE. Pri tem je treba upoštevati naslednje točke:

  1. Novi sistemi SPTE in sistemi SPTE, ki so začeli obratovati po 1. avgustu 2014 in imajo električno moč manj kot en megavat ali več kot deset megavatov, bodo še naprej plačevali le 40 odstotkov dajatve po Zakonu o obnovljivih virih energije.
  2. Vsi novi sistemi SPTE v podjetjih z visokimi stroški električne energije bodo še naprej plačevali le 40 odstotkov dajatve po Zakonu o obnovljivih virih energije.
  3. Za preostale nove sisteme soproizvodnje toplote in električne energije obstaja privilegij 40-odstotnega plačila dajatve po Zakonu o obnovljivih virih energije le, če sistem soproizvodnje toplote in električne energije deluje manj kot 3500 ur polne uporabe na leto. Za sisteme SPTE z večjo izkoriščenostjo se povprečna dajatev stalno povečuje in doseže vrednost celotne dajatve po Zakonu o obnovljivih virih energije pri 7000 urah polne izkoriščenosti.
  4. Za nove naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije, zgrajene med 1. avgustom 2014 in 31. decembrom 2018, ki spadajo v tretjo točko tega seznama, se do leta 2019 ali 2020 uporablja stopenjska prehodna ureditev.
  5. Kompromis se uporablja retroaktivno od 1. januarja 2018. V skladu s tem se deli plačane 100-odstotne dajatve iz zakona o obnovljivih virih energije vrnejo nazaj upravljavcem sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije.

  Spremembe zakona o soproizvodnji toplote in električne energije se med drugim nanašajo na vidike promocije. Ta je bila na primer podaljšana do leta 2025 za nove naprave, medtem ko je bila subvencija za obstoječe naprave zmanjšana. Poleg tega je zdaj na voljo tudi izključitev za zaključek. Dodatne subvencije poleg podpore iz Zakona o soproizvodnji toplote in električne energije niso dovoljene.

  Viessmann je pravi partner za vašo napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije

  Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (prej ESS - Energie Systeme & Service GmbH) je strokovnjak skupine Viessmann za kogeneracijo in je član skupine od leta 2008. Z več kot 25-letnimi izkušnjami na tem proizvodnem področju Viessmann ponuja učinkovite plinske sisteme za soproizvodnjo toplote in električne energije. Poleg standardnih izdelkov izdeluje tudi enote za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki so posebej prilagojene individualnim potrebam strank.

  Enote za soproizvodnjo toplote in električne energije - učinkoviti plinski sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije

  Plinske enote za soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) po načelu soproizvodnje toplote in električne energije hkrati proizvajajo električno energijo in toploto. Poseben plinski motor z notranjim izgorevanjem, zasnovan za težke delovne cikle, poganja generator za proizvodnjo električne energije. Te enote so po velikosti primerne za stanovanjske komplekse in poslovne dejavnosti. Za nemene   ogrevanja enota za soproizvodnjo toplote in električne energije deluje vzporedno s kotlom. Oba generatorja toplote sta priključena na ogrevalni sistem za zagotavljanje ogrevalne vode ali tople sanitarne vode.

  Viessmannove enote za soproizvodnjo toplote in električne energije so timski igralci. Najvišjo učinkovitost dosegajo v sistemu, ki je individualno prilagojen posameznim zahtevam. To se začne pri sistemski tehnologiji, na primer z regulacijskimi omarami za nadzorne funkcije višje ravni, in nadaljuje s prilagojenimi pogodbami o vzdrževanju.

  Ponudba izdelkov: Kogeneracijske enote do 530 kWel in 660 kWth

  Kogeneracijska enota je izjemno okoljsko odgovorna: poleg prihranka primarne energije do 36 odstotkov so emisije CO₂ v primerjavi s konvencionalno proizvodnjo električne energije in toplote bistveno nižje. Z več kot 25-letnimi izkušnjami na tem proizvodnem področju Viessmann ponuja učinkovite plinske sisteme za soproizvodnjo toplote in električne energije. Poleg standardnih izdelkov podjetje izdeluje tudi enote za soproizvodnjo toplote in električne energije, prilagojene individualnim potrebam strank.

  Aktualni dokumenti, obrazci in brošure za prenos

  Tehnične podatkovne liste za enote za soproizvodnjo toplote in električne energije lahko dobite tukaj. Dodatni obrazci so na voljo na zahtevo. Pogovorite se s predstavnikom podjetja Viessmann na terenu.

  Datotečni listi/specifikacije (PDF)

  Datotečni listi za vse enote Vitobloc CHP so na voljo za prenos v naši podatkovni zbirki ViBooks.

  Zagon ViBooks