Pogoji uporabe za ViStart

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), kot proizvajalec in dajalec licence (v nadaljevanju "Viessmann" ali "Dajalec licence") predaja vam, kot uporabniku in prejemniku licence (v nadaljevanju "Prejemnik licence"), v uporabo Viessmann ViStart v obliki linka ali aplikacije (v nadaljevanju "ViStart") v skladu s temi pogoji uporabe. ViStart je namenjen izkljuöno podjetnikom oz. strokovnim podjetjem. Z instalacijo te aplikacije zagotavljate, da ste strokovno/servisno podjetje ogrevalne tehnike. Ti pogoji uporabe se nanašajo izključno na podjetja. Podjetje je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki v okviru opravljanja svoje poslovne ali neodvisne poklicne dejavnosti, opravlja pravni posel (prvi odstavek 14. člena BGB).

§ 1  Področje uporabe

 1. Ti pogoji uporabe veljajo za ViStart.
 2. Uporaba ViStart je brezplačna. Koriščenje ViStart zahteva registracijo. Dajalec licence lahko kadar koli ukine brezplačno ponujene storitve, razen če prejemniku licence ni obljubil drugače.

§ 2  Posodobitve

 1. Dajalec licence daje na razpolago posodobitve za ViStart, z namenom zagotavljanja varnosti ViStart, sprememb funkcionalnosti naprave, odpravo napak in ViStart aplikacijo prilagodi naprednemu tehničnemu razvoju. Če pridobitelj licence uporablja ViStart kot aplikacijo, bo brezpogojno namestil vse posodobitve, ki služijo varnosti ViStart-a in so ustrezno označene.
 2. Dajalec licence lahko prilagodi funkcionalnost ViStart-a, dokler funkcionalnost ni bistveno omejena. Dajalec licence prejemniku licence predhodno sporoči takšne prilagoditve. Dajalec licence priporoča, da se vse posodobitve posodabljajo pravočasno.
 3. Prejemnik licence sprejema, da dajalec licence vedno vzdržuje samo trenutno različico ViStart.
 4. Če posodobitve pri prejemniku licence niso nameščene v 2 tednih po opomniku v ViStartu in po e-poštnem naslovu prejemnika licence, lahko dajalec licence odpove to pogodbo in izbriše pripadajoči uporabniški račun.
 5. Storitve, zagotovljene prek ViStart, ne vsebujejo napak, če opravljajo funkcije iz trenutnega opisa proizvoda ViStart ali so dogovorjene posebej. Dajalec licence ne jamči, da so funkcije ViStart skladne z zahtevami prejemnika licence, razen če je v pogodbi določeno drugače.
 6. Dajalec licence bo odpravil prijavljene napake v obliki posodobitve za ViStart, če je prijavljena napaka ponovljiva. Prejemnik licence mora napako ustrezno opisati. Če so storitve, ki jih ponuja dajalec licence, napačne, dajalec licence napako popravi v razumnem roku s popravilom funkcije ViStart, pod pogojem, da so stroški odprave napak v razumnih mejah. Če popravek napake ne uspe, ima prejemnik licence pravico do odpovedi pogodbe. 
 7. Sporočila o napaki, vključno s spredaj omenjeno številko, se morajo čim prej poslati na dajalca licence.  
 8. Prejemnik licence mora podpirati dajalca licence pri identifikaciji napake na razumen način, na primer v obliki papirnatih izpisov ali opisi sistema.
 9. Prejemnik licence ni upravičen do posodobitev za razširitev funkcionalnosti ViStart.

§ 3  Uporabniške pravice

 1. ViStart je avtorsko zaščiten. Dajalec licence prejemniku licence ne daje pravic do uporabe in koriščanja, ki presegajo predvideno uporabo za zagon naprav Viessmann. Obseg predvidene uporabe izhaja iz teh pogojev uporabe in morebitnih posebnih dogovorov. Vsaka nadaljnja uporaba, koriščenje, spreminjanje in podvajanje ni dopustna.
 2. Dajalec licence daje z registracijo prejemniku licence enostavne pravice uporabe za ViStart za podprte končne naprave v povezavi s Viessmann napravami.
 3. Prejemnik licence lahko uporabi ViStart na vsaki končni napravi, ki je navedena v aktualni dokumentaciji proizvoda, ki jo najdete tukaj. Za uporabo in koriščenje ViStart je treba upoštevati sistemske in programske zahteve, ki jih določi dajalec licence, v njihovi trenutni obliki. Programske opreme in storitve tretjih proizvajalcev, s katerimi bi ViStart sodeloval, se smejo uporabljati samo po odobritvi dajalca licence. Za izpolnjevanje sistemskih zahtev je izključno odgovoren prejemnik licence.
 4. Prejemnik licence ni pooblaščen za urejanje ali spreminjanje ViStart. Izvorna koda ostane izključno pri dajalcu licence. Pooblastila prejemnika licence iz členov 69d in 69e Zakona o avtorskih pravicah (UrhG) ostanejo nespremenjena. Če prejemnik licence spremeni ViStart, na primer z lastno programsko opremo, ima dajalec licence pravico takoj blokirati njegov račun. Dajalec licence ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi takšne spremembe.
 5. Pridobitelj licence ni pooblaščen za odstranjevanje ali spreminjanje kakršnih koli obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamk, lastniških pravicah in drugih prepoznavnih funkcij ViStart in dajalca licence.
 6. Prejemnik licence lahko svojim zaposlenim dovoli uporabo ViStart, če so registrirani kot uporabniki ViStart s priimkom, imenom in e-poštnim naslovom in prejemnik licence zagotavlja, da njegovi zaposleni izpolnjujejo te pogoje uporabe. Pravico podelitve dodatnih pravic uporabe ima izključno dajalec licence. Pridobitelj licence bo svoje zaposlene razen tega zavezal, da bodo izpolnjevali veljavne zahteve glede varstva podatkov, jih o njih poučil in to dokumentiral. Prejemnik licence je odgovoren za kršitve pogojev uporabe svojih zaposlenih kot tudi za lastne kršitve in mora o morebitnih kršitvah nemudoma obvesti dajalca licence. Nadaljnji prenos pravic uporabe tretjim osebam, ni dovoljen.

§ 4  Razpoložljivost

Dajalec licence zagotavlja povrečno letno razpoložljivost. 98,5 %. Tu se ne štejejo vsaj sedem (7) dni vnaprej napovedana vzdrževanja (do 5 ur / teden v letnem povprečju). Dajalec licence si prizadeva za vzdrževanje v časovnih oknih, v katerih se ViStart redko uporablja.

§ 5  Instalacija

Za pravilno delovanje se mora ViStart instalirati.

§ 6 Registracija

 1. Za pravilno uporabo aplikacije mora prejemnik licence registrirati in ustvariti svoj uporabniški račun. V tem primeru je treba vnesti pravilne in popolne podatke o identiteti, e-poštnem naslovu, po potrebi številko stranke in druge uporabniške podatke, kot je mesto namestitve naprave in morebitne spremembe aktualizirati.
 2. Dajalec licence lahko začasno ukine uporabniški račun, če obstajajo znaki, da je bil uporabniški račun uporabljen nepooblaščeno in / ali je prišlo do poskusa nepooblaščenega dostopa do aplikacije ali sistemov dajalca licence ("Hacking"). V takem primeru bo dajalec licence nemudoma obvestil dotičnega prejemnika licence na e-poštni naslov, shranjenem v uporabniškem računu, in mu omogočil dostop za ustvarjanje novega uporabniškega računa, razen če ne obstajajo dejstva, da je prejemnik licence poskušal pridobiti nepooblaščen dostop do sistemov dajalca licence.

§ 6  Odgovornost

 1. Dajalec licence je v celoti odgovoren za naklepne ali hudo malomarne kršitve dolžnosti, ogrožanje življenja in zdravja, telesne poškodbe ter v zakonskem okviru v skladu z veljavnimi zakoni, kot so Zakon o odgovornosti za proizvod ali Zakoni o varnosti proizvoda. Razen tega je dajalec licence odgovoren v okviru danih garancij.
 2. Poleg tega je dajalec licence odgovoren za malomarno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti, vendar omejeno na običajno predvidljivo škodo. To so takšne obveznosti, katerih izpolnitev v prvi vrsti omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katerih izpolnjevanje lahko pogodbeni partner redno zaupa. Odgovornost za manjšo malomarnost v ostalem je izključena.
 3. V kolikor je odgovornost po zgornjih določbah izključena, to velja tudi za izpolnitvene in opravilne pomočnike dajalca licence.
 4. Dajalec licence ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi napačne nastavitve ViStart.
 5. Dogodki višje sil (vključno s stavko, zaustavitvami in podobnimi okoliščinami, v kolikor so nepredvidljivi, resni in ne nastanejo po lastni krivdi), zaradi katerih je dajalcu licence izvedba zagotovljene storitve bistveno otežena ali onemogočena, dajejo dajalcu licence pravico, da odloži izpolnitev obveznosti v trajanju onemogočenja in za primeren čas zagona.
 6. Sistemske zahteve je potrebno vedno upoštevati v aktualni dokumentaciji proizvoda, ki jo najdete tukaj. Dajalec licence ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice, zlasti za pomanjkljive ali nepopolne prikaze ali funkcije, ki so posledica neizpolnitve omenjenih sistemskih zahtev. 

§ 8  Obveznosti imetnika licence in varnost

 

 1. Imetnik licence je dolžan ustrezno uporabljati storitve dajalca licence in upoštevati priznana načela varnosti podatkov. Zlasti ne uporabljati storitev dajalca licence na nenavaden in izključujoč način v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi, zlasti s pravicami tretjih oseb, kot so osebne pravice, avtorske pravice, blagovne znamke, ime in druge pravice intelektualne lastnine tretjih osebi; samo informacije ali datoteke, povezane s poslovnimi nameni, ne uporabljajte gesla / kodne številke (PIN), ki na primer ustrezajo vašemu imenu ali rojstnemu dnevu ali sorodni osebi ali za dostop do drugih storitev, gesla / kodne številke (PIN) ohranjati tajne ali takoj spremeniti ali sprožiti spremembe, če obstaja sum, da so do teh podatkov prišle nepooblaščene tretje osebe, pa tudi podatke, ki jih prejemnik licence naložil v ViStart, predhodno s posodobljenim programom za revizijo virusov, črvov, trojanskih konj in podobno integriteto preverjanje komponent, ki motijo ​​datoteke in / ali računalniško strojno in programsko opremo, in samo nalaganje datotek, ki niso take komponente. Dajalec licence, če odkrije take podatke ali sestavne dele, takoj obvesti imetnika licence. Če takšni podatki ali sestavni deli neposredno ogrožajo funkcionalnost ali celovitost storitev dajalca licence ali zmogljivosti tretjih oseb, lahko dajalec licence takšne podatke ali sestavne dele brez predhodnega obvestila imetnika licence izbriše, da prepreči škodo, če je tveganje primerno finančno in časovno ni mogoče odpraviti na noben drug način.
 2. Če obstajajo dokazi o uporabi, ki so v nasprotju s temi pogoji uporabe, ima dajalec licence pravico, da ob upoštevanju resnosti kršitve z interesi imetnika licence, imetnika licence in / ali posameznih zaposlenih prepreči dostop do ViStart, dokler se takšni dokazi ne umaknejo. Imetnik licence bo obveščen. Če to privede do tega, da prejemnik licence ViStart ne bo več mogel uporabljati, ima pravico do izredne odpovedi.

§ 9  Trajanje pogodbe in odpoved

 1. Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Dogovor se lahko odpove kadar koli z odpovednim rokom 1 meseca ob koncu meseca. Odpoved zaradi pomembnega razloga ostane nespremenjena.
 2. Dajalec licence lahko licenčno pogodbo iz pomembnega razloga brez predhodnega obvestila prekine, zlasti v primeru resnega neupoštevanja teh pogojev uporabe ali če prejemnik licence krši avtorske pravice dajalca licence ViStart. Po prejemu odpovedi prenehajo veljati vse pravice uporabe prejemnika licence.
 3. V manj resnih primerih lahko dajalec licence prejemniku licence dodeli dodatno obdobje za odpravo kršitev. Dajalec licence lahko v primeru ponovitve kršitve, pogodbo odpove brez določitve roka.

§ 10  Spremembe teh pogojev uporabe

Dajalec licence lahko po svoji presoji spremeni ali dopolni pogoje uporabe v obsegu, ki je primeren za prejemnika licence. V tem primeru bodo registrirani prejemniki licence, najmanj šest tednov, preden sprememba začne veljati pisno obveščeni (na primer na naslov e-pošte, ki ga vzdržuje prejemnik licence ali preko informacijske
službe proizvoda). Spremenjeni ali dopolnjeni pogoji uporabe se uporabljajo, v kolikor pridobitelj licence ne nasprotuje pred datumom začetka veljavnosti, potem, ko ga dajalec licence izrecno obvesti o posledicah njegovega molka. Če prejemnik licence nasprotuje, lahko dajalec licence odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom po obvestilu ugovora.

§ 11  Varstvo podatkov

 1. V Izjavi o varstvu podatkov ViStart je opisano kateri osebni podatki uporabnika ViStart, v okviru uporabe ViStart se samodejno zbirajo. Za to obdelavo podatkov je odgovoren Viessmann.  
 2. Za zaščito Viessmanna in njegovih povezanih podjetij se uporaba ViStart zabeleži. To je podrobneje razloženo v Izjavi o varstvu podatkov za ViStart.
 3. Če prejemnik licence v aplikaciji hrani osebne podatke končnih strank (na primer ime ali naslove strank), je odgovoren za namene DSGVO in neodvisno sam preverja skladnost z zahtevami GDPR. Podatki končnih kupcev se hranijo izključno na končni napravi prejemnika licence. Viessmann ne obdeluje podatkov o končnih strankah.

§ 12  Končne določbe

 1. Če so ali postanejo posamezni pogoji uporabe tega dogovora neučinkoviti, se nadomestijo z določbo, ki se čim bolj približa ekonomskemu namenu neveljavne določbe. Če je ali postane določba o uporabi neučinkovita, to ne vpliva na veljavnost vseh drugih pogojev uporabe ali dogovorov.
 2. Uporablja se nemško pravo, izključno pristojno sodišče je Frankfurt am Main, če je prejemnik licence trgovec, pravna oseba v skladu z javnim pravom ali premoženje posebnega pravnega sklada.
ViStart_TOU_DE_de Version 1.1